Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usługi dostępu do Aplikacji i Serwisu UlepszaMY Kielce.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. Definicje

 1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie o nazwie UlepszaMY Kielce, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. System – platforma komunikacyjna p.n.: Lupe, umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 5. Producent Systemu – BIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, NIP: 108-00-09-907, REGON: 142754051.
 6. Usługodawca  - Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
 7. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
 10. Operator – osoba wskazana przez Usługodawcę do obsługi Zgłoszeń z danej kategorii.
 11. Zgłoszenie - informacja dotycząca propozycji lub problemu w przestrzeni publicznej wprowadzona do Systemu przez Użytkownika.


III. Zasady korzystania z Systemu

 1. System służy do komunikacji między mieszkańcami a władzami samorządowymi Miasta Kielce.
 2. Z Systemu mogą korzystać: Użytkownicy niezarejestrowani oraz zarejestrowani.
 3. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno Użytkownicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani.
 4. Użytkownicy zarejestrowani mają dostęp do pełnej listy Zgłoszeń we wszystkich kategoriach. Lista Zgłoszeń dostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych może zostać ograniczona.
 5. Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do historii swoich zgłoszeń oraz może otrzymywać komunikaty oraz wiadomości prywatne, skierowane bezpośrednio do niego przez Usługodawcę.
 6. Zarejestrowanie się w systemie wymaga od Użytkownika podania: imienia, nazwiska oraz adresu email – będącego jednocześnie loginem do Systemu. Dodatkowo, nieobowiązkowo, Użytkownik może podać swój numer telefonu, pozwalający Operatorowi danego Zgłoszenia na bezpośredni z nim kontakt.
 7. Korzystanie z Systemu jest nieodpłatne.
 8. W celu korzystania z aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne obsługujące system Android w wersji co najmniej 4.4 lub iOS w wersji co najmniej 12.0. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać aktywne połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową dedykowaną dla systemu operacyjnego.
 9. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie, przy czym w części publicznej nie są widoczne żadne dane, pozwalające zidentyfikować Użytkownika dokonującego Zgłoszenia.
 10. W części administracyjnej, Użytkownik może być zidentyfikowany poprzez wszystkie dane jakie podał podczas rejestracji – jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym.
 11. Treść Zgłoszeń wraz z informacją o Użytkowniku dokonującym Zgłoszenia, jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
 12. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia lub podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia, znacząco wydłużyć czas jego obsługi lub stanowić podstawę jego odrzucenia.
 13. Zgłoszenie niedotyczące bezpośrednio terenów będących w zarządzie Miasta Kielce może zostać Odrzucone.
 14. Zgłoszenie, wykraczające poza zakres spraw obsługiwanych za pośrednictwem aplikacji lub których treść nie ma związku z przypisaną kategorią, może zostać odrzucone. Listę kategorii zawiera Załącznik nr 3.
 15. Zgłoszenia przyjęte przez Operatora danej kategorii, będą umieszczane na mapie zgodnie z miejscem wskazanym przez Użytkownika dokonującego Zgłoszenia.
 16. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści, wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem się na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.
 17. W części publicznej będą widoczne informacje zwrotne o obsłudze danego Zgłoszenia, wysyłane przez Operatora danej kategorii.
 18. Różne kategorie Zgłoszeń mogą zawierać różne pola, które Użytkownik wypełnia dokonując Zgłoszenia. Wybrane pola mogą zostać oznaczone jako obowiązkowe i bez ich wypełnienia nie jest możliwe dokonanie Zgłoszenia.
 19. Pierwsza informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia generowana jest automatycznie z Systemu o statusie: „Nowe”. Potwierdza ona przesłanie zgłoszenia pod przypisanym numerem.
 20. Operator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia jej wpłynięcia do Systemu.
 21. W terminie, o którym mowa w pkt. 20, Operator do którego wpłynęło Zgłoszenie, zobowiązany jest do ustalenia właściwości merytorycznej jednostki organizacyjnej, w której kompetencjach mieści się realizacja danego Zgłoszenia i ewentualnego przekazania Zgłoszenia w statusie „Nowe” zgodnie z właściwością.
 22. Po weryfikacji zgłoszenia Operator w jednostce właściwej merytorycznie nadaje Zgłoszeniu status „Przyjęte”.
 23. Jednostka organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna za realizację Zgłoszenia ma rolę wiodącą i Operator zobowiązany jest do zamieszczania wszelkich komunikatów związanych z danym Zgłoszeniem, aż do całkowitego jego załatwienia, zmieniając status Zgłoszenia na: „W trakcie realizacji”, który powinien zostać nadany wraz z uzasadnieniem do 14 dni roboczych od przyjęcia Zgłoszenia.
 24. Z chwilą faktycznie zrealizowanego Zgłoszenia (zgodnie z treścią) Operator niezwłocznie oznacza je statusem: „Wykonane” wraz z uzasadnieniem. Obsługa takiego Zgłoszenia zostaje w tym momencie zakończona.
 25. W przypadku braku możliwości wykonania Zgłoszenia (zgłoszenia niezasadnego), Operator zobowiązany jest do wskazania rozwiązania wraz z uzasadnieniem i nadania mu statusu „Zamknięte”, co powinno nastąpić nie później niż 30 dni od przyjęcia zgłoszenia.
 26. W przypadku konieczności uzyskania od zgłaszającego dodatkowych informacji Operator może podjąć próbę kontaktu za pośrednictwem komunikatu (Odpowiedź do zgłaszającego) podając zakres wymaganych informacji oraz adres e-mail, na który należy przesłać odpowiedź w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w podanym terminie skutkuje zamknięciem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Na czas oczekiwania na odpowiedź, bieg terminów określonych dla poszczególnych statusów ulega zawieszeniu.
 27. Zgłoszenia oznaczone jako Zakończone, mogą zostać po upływie określonego czasu ukryte przez Usługodawcę tak, aby nie wyświetlały się na mapie. Ukrycie takie nie powoduje jednak ich usunięcia z Systemu.
 28. Zakończenie obsługi zgłoszeń w kategorii Zgłoś pomysł powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 3 miesiące od dnia wpłynięcia do Aplikacji.
 29. Zakończenie obsługi zgłoszeń w kategorii Zgłoś pomysł – Propozycje zmian organizacji ruchu powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 6 miesięcy od dnia wpłynięcia do Aplikacji.
 30. Dopuszcza się tworzenie kategorii tymczasowych, w celu okresowego zbierania danych od użytkowników.


IV. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada w pełni za działania wykonane za pomocą aplikacji, w szczególności za treść zgłoszeń.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Systemu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Systemu.
 4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Systemu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Systemu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników Systemu i rozpowszechnianych przez nich, należą do Usługodawcy bądź Producenta Systemu i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Systemu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Systemu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: użytkownicy Systemu mogą korzystać z elementów Systemu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Usługodawcy.


VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z brakiem bądź nienależytą obsługą zgłoszenia, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.
 2. Treści zamieszczone w Systemie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Systemu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 4. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowe lub niepełne funkcjonowanie systemów zewnętrznych z którymi współpracuje System, a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS,
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. korzystanie przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  5. brak ciągłości dostarczania Usług, będący następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem aplikacji.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w aplikacji przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  1. Usługodawca może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Systemu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


  VII. Materiały pochodzące od Użytkownika

  1. Użytkownik przesyłając za pomocą  Aplikacji  lub Serwisu materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości lub zdjęcia lub innego  materiału  Użytkownika przez  Usługodawcę oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie  i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   3. wprowadzenie do obrotu,
   4. wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń),
   6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
   7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
   8. obróbka cyfrowa w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych,
   9. wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
   10. umieszczanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
   11. wykorzystanie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, w celu promocji Usługodawcy, portali internetowych Usługodawcy.
  2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
  3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że: a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie; b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd; c) osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
  4. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3, na każde żądanie Usługodawcy.
  5. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Usługodawcę sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.


  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, 25-303 Kielce.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@um.kielce.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z Systemu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby której dane dotyczą). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z usunięciem konta z Systemu. W celu usunięcia danych osobowych należy zalogować się na swoje konto w Systemie, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a) podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym Producent systemu, który utrzymuje oraz udostępnia System; b)podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta z Systemu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w Systemie.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.


  IX. Kontakt, reklamacje

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Systemu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: smartcity@kielce.eu.
  2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje osobę wnoszącą reklamację o jej wyniku.


  X. Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
  Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020